سوموار 4 شوال المکرم 1439ھ | 18 جون 2018ء
Darsaal

Dukh Jhelein Bi Fakhta Anday Kawway Khayen By Nusrat Javed

Dukh Jhelein Bi Fakhta Anday Kawway Khayen

Dukh Jhelein Bi Fakhta Anday Kawway Khayen is an Urdu column title. Dukh Jhelein Bi Fakhta Anday Kawway Khayen Urdu column is written by famous Urdu columnist Nusrat Javed. Dukh Jhelein Bi Fakhta Anday Kawway Khayen Urdu column was published on 14 June 2018.

Comments