Baby Names With Origin Greek

greek Baby names meaning in english and urdu with lucky number, religion, luky colors and lucky days

Apollo Argus Aristotle Artemus Astra Astro Atra Damas Farnas Filia Hadria Jannat Korin Marsia Nasia Pablo Sikandar Socrat Tabea Teffania
Zeno